Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v Dobrohošti

Obec Dobrohošť sa stala úspešným žiadateľom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia a realizuje projekt pod názvom ​Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Dobrohošť, ktorého hlavým cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Maximálna dĺžka realizácie projektových aktivít je 24 mesiacov od podpisu Zmluvy s poskytovateľom pomoci. Výška nenávratného finančného príspevku pre tento projekt predstavuje 267 734,12 €, čo je 95% oprávnených výdavkov projektu.

Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Dobrohošť

Zmluva – stavebný dozor OÚ 2017

Zmluva o dielo TM-STAV 2017