Vodné dielo GABČÍKOVO

Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, leží na Dunaji, južne od Bratislavy.

Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa Zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou. Maďarská republika v roku 1989, v čase keď bolo Vodné dielo Gabčíkovo na Slovenskom území na 90% hotové, najprv pozastavila práce a následne v roku 1992 sa pokúsila vypovedať Zmluvu.

Československo nemalo inú možnosť v snahe zachrániť investície a zabrániť rozsiahlym ekonomickým a enviromentálnym škodám, ako vybudovať náhradné riešenie, nazývané Variant C. S menšou zdržou a prehradením Dunaja pri Čunove na Slovenskom území a uviesť sústavu do prevádzky.

Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viac­krát katastrofické záplavy.
Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Hydroagregáty, ktorých je nainštalovaných 8 majú výkon 720 MW. Výsledky už priniesol i rozsiahly monitoring priľahlého územia. V žiadnej zo zisťovaných skutočností sa environmentálne parametre nezhoršili, dokonca sa kvalita zásob pitnej vody zlepšuje. Nakoľko ramenná sústava potrebuje každoročne v určitom období zvýšené hladiny prietokov, bol pri obci Dobrohošť vybudovaný nápustný objekt do ramennej sústavy, ktorý umožňuje realizovať simulované záplavy v čase, kedy je to podľa odborníkov optimálne.