Stavebný úrad Dobrohošť

stavebný úrad – tlačivá/žiadosti

  1. Ohlásenie drobnej stavby – udržiavacích prác – stavebných úprav
  2. ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
  3. ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM
  4. ŽIADOSŤ O ZMENU UŽÍVANIA STAVBY
  5. Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
  6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  7. ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY
  8. Žiadosť územné rozhodnutie
  9. ŽIADOSŤ O VYDANIE UPI (záväzné stanovisko)
  10. Žiadosť o umiestnenie a užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia – (komín)