Stavebný úrad Dobrohošť

stavebný úrad – tlačivá/žiadosti

 1. Ohlásenie drobnej stavby – udržiavacích prác – stavebných úprav
 2. ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
 3. ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM
 4. ŽIADOSŤ O ZMENU UŽÍVANIA STAVBY
 5. Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 7. ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY
 8. Žiadosť územné rozhodnutie
 9. ŽIADOSŤ O VYDANIE UPI (záväzné stanovisko)
 10. Žiadosť o umiestnenie a užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia – (komín)
 11. Miestny poplatok za rozvoj-oznámenie
 12. Žiadosť o záväzné stanovisko
 13. Žiadost_o_potvrdenie_veku_stavby
 14. Žiadost_preskumanie_sposobilosti_stavby (99-2024)