Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti – oznámenie o začatí výstavby

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava,

IČO: 00156 752 ako stavebník a hlavný projektový partner cezhraničného projektu ,,Most pre peších a cyklistov

Dobrohošť – Dunakiliti“ týmto oznamuje začatie výstavby.

Slovenská časť staveniska pre spoločnú mostnú konštrukciu v k.ú. Mliečno a Čilistov cez rieku Dunaj bola odovzdaná

zhotoviteľovi  INGSTEEL spol. s.r.o., Tomášikova 17, P.O.BOX 82, 820 09 Bratislava 29, dňa 30.01.2023 o 11:00.

 

Zmluvný termín na dokončenie diela: 26.1.2023 + 435 dní, t.j. 5.4.2024.

 

Vzhľadom na kolíziu stavby s poľovným ako aj rybárskym revírom prosíme Vás, aby ste si svojich členov upovedomili

o obmedzení poľovného a rybárskeho práva na území staveniska, ktoré bude najbližšie dni riadne označené.

Projekt mosta

Comments are closed.