Všeobecné záväzné nariadenie 2014

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrohošť

VZN 2014

Comments are closed.